bandarcity

شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart city) به شهری گفته می شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله: اقتصاد هوشمند، حمل نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.اصطلاح "شهر هوشمند" هنوز به طور بسیار گسترده‌ای در ادبیات برنامه‌ریزی فضایی یا تحقیق‌های شهری استفاده نشده است و هنوز هم شناسایی جنبه‌های مختلف آن به عنوان یک اصل برای بسط جزئیات بیشتر به طور کامل ممکن نیست (Giffinger, 2007:10 ). می‌شود آن را فن‌آوری، رشد و نمو، یا قوانین و مقررات اداری تلقی نمود. شهر هوشمند بیش از یک شهر دیجیتال است. شهری هوشمند است که قادر به پیوند سرمایه فیزیکی با سرمایه اجتماعی به منظور توسعه خدمات بهتر و زیرساخت باشد. آن گونه است که قادر به گرد هم‌آوردن فن‌آوری، اطلاعات، و دیدگاه سیاسی، برحسب یک برنامه منسجم و بهبود خدمات شهری می‌شود. اشتباه است فکر کنیم که ساخت شهرهای هوشمند نیاز به سرمایه‌گذاری فقط در حوزهIT (فن‌آوری اطلاعات) دارد؛ آنچه شهرها نیاز دارند استفاده از IT به عنوان وسیله‌ای برای انتقال اهداف و مقاصد محلی (و ملی و سطوح EU) است (Giffinger& et.all , 2007: 10).

شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار است، که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه‌سازی فرآیندها پرداخته شده است. آن برای تبدیل به سرمایه کردن سرمایه‌گذاری‌های گذشته، به روز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌ها، بهبود کیفیت زندگی و حتی ساخت شهر با دسترسی بیشتر اجازه می‌دهد(Giovanni Borga and et.all, 2011:7).

کارگلیو و همکاران (2009) معتقدند: "شهری هوشمند است که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و زیرساخت‌های ارتباطی سوختی سنتی (حمل و نقل) و مدرن(ICT) رشد پایدار اقتصادی و کیفیت بالای زندگی، با مدیریت عاقلانه منابع طبیعی، از طریق حکومت مشارکتی در آن انجام پذیرد (Caragliu et. All, 2009: 49-59)". در تعریف مذکور مفهوم شهر هوشمند شامل مفهوم حکومت است. به گفته مؤسسه تحقیقات فورستر، حکومت هوشمند هسته شهرهای ابتکاری هوشمند (Belissent, 2011) است، بنابراین با درک بهتر این مفهوم به منظور ترسیم مرزها و جدایی اجزای آن تبدیل به برترین خواهد شد (Misuraca & et.all, 2011). زمینه‌های مختلفی از فعالیت‌ها وجود دارد که در مبانی نظری اصطلاح شهر هوشمند بیان شده است: صنعت، آموزش و پرورش، مشارکت، زیرساخت‌های فنی، عوامل مختلف نرم‌افزار؛ در نهایت ما می‌توانیم شش ویژگی را بر طبق شکل2 به عنوان چارچوبی برای بسط بیشتر شهرهای هوشمند شناسایی كنیم که باید این یافته‌ها را ترکیب کرده و عوامل اضافی را درآن بگنجانیم. شهر هوشمند دارای شش ویژگی؛ جابجایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، جامعه هوشمند، زندگی هوشمند و دولت هوشمند است(Giffinger &et.all: 2007؛ &et.all: 2010 Giffinger ؛ McCarthy & et.all: 2008 ؛ Toppeta: 2010).

این شش محور با نظریه‌های سنتی‌ نئوکلاسیک و منطقه‌ای رشد و توسعه شهری ارتباط برقرار می‌کنند. به طور خاص، محورها بر اساس - به ترتیب - نظریه‌های رقابت‌ منطقه‌ای، حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و اجتماعی، کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان در حکومت شهرها هستند.

 

فاكتورهاي شهر هوشمند


اقتصاد هوشمند (رقابت)

 روح نوآورانه کارآفرینی تصویر اقتصادی و علائم تجاری بهره‌وری انعطاف پذیری بازار کار بین المللی بودن قابلیت تبدیل

جامعه هوشمند (رقابت)

 سطح صلاحیت وابستگی به یادگیری با عمر طولانی کثرت قومی و اجتماعی انعطاف پذیری خلاقیت جهان وطنی/ ذهن باز  مشارکت در زندگی عمومی

دولت هوشمند (مشاركت)

 مشارکت در تصمیم گیری خدمات عمومی و اجتماعی حکومت شفاف استراتژی های سیاسی و دیدگاه‌ها

جابجايي هوشمند (حمل و نقل و ICT )

 دسترسی محلی دسترسی ملی(دروني) دسترسي به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT -   سیستم های حمل و نقل پایدار، نوآور و ایمن

محيط زيست هوشمند (منابع طبيعي)

جذابيت شرايط طبیعیآلودگیحفاظت از محیط زیستمديريت منابع پایدار

زندگي هوشمند (كيفيت زندگي )

 امکانات فرهنگی شرایط بهداشتی ایمنی فردی کیفیت مسکن امکانات آموزش و پرورش جذابيت‌هاي  توریستي

 انسجام اجتماعی

Griffinger, 2007: 12

(روستایی.شهریور، قنبري. حکیمه، (1392 درحال انتشار) ، تئوري شهر هوشمند و حکمروایی شهری، ص 1تا 28، برداشت از وبلاگ (www.smartcity.blogfa.com)

 

تعاريف شهر هوشمند از مقاله تئوري شهر هوشمند و حكمروايي شهرياصطلاح "شهر هوشمند" هنوز به طور بسیار گسترده‌ای در ادبیات برنامه‌ریزی فضایی یا تحقیق‌های شهری استفاده نشده است و هنوز هم شناسایی جنبه‌های مختلف آن به عنوان یک اصل برای بسط جزئیات بیشتر به طور کامل ممکن نیست (Giffinger, 2007:10 ). می‌شود آن را فن‌آوری، رشد و نمو، یا قوانین و مقررات اداری تلقي نمود. شهر هوشمند بیش از یک شهر دیجیتال است. شهري هوشمند است که قادر به پیوند سرمایه فیزیکی با سرمایه اجتماعی به منظور توسعه خدمات بهتر و زیرساخت باشد. آن گونه است که قادر به گرد هم‌آوردن فن‌آوری، اطلاعات، و دیدگاه سیاسی، برحسب یک برنامه منسجم و بهبود خدمات شهري مي‌شود. اشتباه است فکر کنيم که ساخت شهرهای هوشمند نیاز به سرمایه‌گذاری فقط در حوزهIT  (فن‌آوری اطلاعات) دارد؛ آنچه شهرها نیاز دارند استفاده از IT به عنوان وسیله‌ای برای انتقال اهداف و مقاصد محلی (و ملی و سطوح EU) است (Giffinger& et.all , 2007: 10).

شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار است، که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه‌سازی فرآیندها پرداخته شده است. آن برای تبدیل به سرمایه کردن سرمایه‌گذاری‌های گذشته، به روز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌ها، بهبود کیفیت زندگی و حتی ساخت شهر با دسترسی بیشتر اجازه می‌دهد(Giovanni Borga and et.all, 2011:7).

کارگلیو و همکاران (2009) معتقدند: "شهري هوشمند است که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و زیرساخت‌های ارتباطی سوختي سنتی (حمل و نقل) و مدرن(ICT)  رشد پایدار اقتصادی و کیفیت بالای زندگی، با مدیریت عاقلانه منابع طبیعی، از طریق حکومت مشارکتی در آن انجام پذيرد (Caragliu et. All, 2009: 49-59)". در تعریف مذکور مفهوم شهر هوشمند شامل مفهوم حکومت است. به گفته مؤسسه تحقیقات فورستر، حکومت هوشمند هسته شهرهاي ابتکاري هوشمند (Belissent, 2011) است، بنابراین با درک بهتر این مفهوم به منظور ترسيم مرزها و جدايي اجزای آن تبدیل به برترین خواهد شد (Misuraca & et.all, 2011). زمینه‌های مختلفی از فعالیت‌ها وجود دارد که در مباني نظري اصطلاح شهر هوشمند بيان شده است: صنعت، آموزش و پرورش، مشارکت، زیرساخت‌های فنی، عوامل مختلف نرم‌افزار؛ در نهایت ما می‌توانیم شش ویژگی را بر طبق شکل2 به عنوان چارچوبي برای بسط بیشتر شهرهاي هوشمند شناسایی كنيم که باید این یافته‌ها را ترکیب کرده و عوامل اضافی را درآن بگنجانيم. شهر هوشمند دارای شش ویژگی؛ جابجايي هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، جامعه هوشمند، زندگی هوشمند و دولت هوشمند است(Giffinger &et.all: 2007؛ &et.all: 2010 Giffinger ؛ McCarthy & et.all: 2008 ؛ Toppeta: 2010).

این شش محور با نظریه‌های سنتی‌ نئوکلاسیک و منطقه‌ای رشد و توسعه شهری ارتباط برقرار مي‌کنند. به طور خاص، محورها بر اساس - به ترتیب - نظریه‌های رقابت‌ منطقه‌ای، حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و اجتماعی، کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان در حکومت شهرها هستند.

(روستایی.شهریور، قنبري. حکیمه، (1392 درحال انتشار) ، تئوري شهر هوشمند و حکمروایی شهری، ص 1تا 28، برداشت از وبلاگ (www.smartcity.blogfa.com)

 

تبلیغات

ما 109 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کاربران
93
مطالب
27

معرفی

شهر الکترونیک بندر یک پروژه عام المنفعه رایگان توسط بخش خصوصی و مستقل از دولت یا ارگان های وابسته است. این سایت هدف دارد تا بستر نرم افزاری برای توسعه بندرعباس را فراهم کند و دسترسی همشهریان عزیز را به سایت ها و اخبار و اتفاقات شهر بندر سهل و ساده سازد. هر گونه یاری شما در توسعه این سایت باعث بهتر شدن خدمات ما خواهد شد.

سایت های مرتبط

حامیان پروژه شهر الکترونیک